Registerbeskrivning

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

1. Registerhållare
msonic oy
Bergpassvägen 3, 01740 Vanda
mikko.palomaki@msonic.fi

2. Kontaktperson i frågor gällande registret

Mikko Palomäki
msonic oy
Bergpassvägen 3, 01740 Vanda
mikko.palomaki@msonic.fi

3. Registrets namn
msonic oy:s försäljnings- och marknadsföringsregister

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter

Personuppgifter hanteras i anslutning till marknadsföring, utveckling av tjänster, kundenkäter, kontakter, fakturering, kravbrev, rapportering och andra åtgärder som hänför sig till kundvård.

De köp- och ärende- samt positionsuppgifter som hanteras i registret kan även användas för profilering samt riktad marknadsföring och kundinformation. Personuppgifterna kan hanteras i anslutning till deltagande vid evenemang och andra marknadsföringsaktiviteter.

5. Registrets dataskydd

I registret kan hanteras bland annat följande uppgifter som är nödvändiga för ändamålet:

Grunduppgifter för företag eller organisation som är kund hos registerhållaren, såsom namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer) samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter.

Uppgifter kopplade till kundrelationen mellan registerhållaren och den registrerade, t.ex. beställningsinformation, information om möten, eventuella medgivanden till eller förbud mot direktmarknadsföring samt annan kontakt mellan parterna samt information gällande tjänsten.

Information om den registrerades uppförande på registerhållarens webbplats samt annan liknande grupperingsinformation, deltagande vid evenemang, uppgifter som har angetts vid evenemang samt kontakter.

För- och efternamn på registrerad som ha anmält sig till registerhållarens evenemang, samt eventuella kontaktuppgifter och uppgifter som har angetts vid evenemanget. De uppgifter som den registrerade själv har angett vid anmälan till en händelse kan innehålla t.ex. följande uppgifter: e-postadress, telefonnummer och adress.

6. Formella uppgiftskällor

Uppgiftskällorna är uppgifter som kunden har angett, kundinformationssystemet och fakturadatabasen, användar- och besöksuppgifter från webbsidor, bloggar och nyhetsbrev samt uppgifter från kundvårdssystemet

7. Formella överlåtelser

Registeruppgifterna kan delas inom msonic oy, samt med msonic oy:s underleverantörer.

8. Överlåtelse av uppgifter utanför EU eller EES

Vid behov kan registerhållaren även utlokalisera personuppgiftshanteringen till externa företag, som också kan befinna sig i länder utanför Europeiska unionen och EES, t.ex. i USA. Dessa företag kan hantera personuppgifter i syfte att till exempel erbjuda infrastruktur- och IT-tjänster eller andra tjänster såsom utskick av nyhetsbrev. I sådana fall tillförsäkras tillräckligt dataskydd och registerhantering enligt EU-U.S. – Privacy Shield – arrangemang, eller via avtal med användning av standardklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Överlåtna personuppgifter kan till exempel vara namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

9. Principerna för registerskydd

Registeruppgifterna är åtkomliga endast för registerhållaren eller särskilt utnämnda personer. Endast namngivna personer har rätt att hantera och uppdatera uppgifter i registret. Användarna förbinds genom tystnadsplikt.

Datanätet och ADB-enheten, där registret hålls, är skyddade med brandvägg och genom andra tekniska åtgärder. ADB-enheterna förvaras i en låst och övervakad lokal.

10. Rätt till insyn

Varje person har rätt att regelbundet kontrollera uppgifter som berör denne.

Kontrollbegäran ska lämnas in skriftligen genom ett egenhändigt undertecknat brev eller personligt besök hos registerhållaren. Begäran adresseras till registerhållaren

Kontrollbegäran är kostnadsfri max en gång per år (12 månader).


11. Rätt att kräva rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av en felaktig uppgift i registret.

Begäran om rättelse skall göras skriftligen och detaljerat: i begäran anges namn och den felaktiga uppgiften samt den korrekta uppgiften. Begäran adresseras till registerhållaren.

12. Kakor

Denna sida använder kakor (eng. cookies). Kakorna är små textfiler som internettjänsten sparar till exempel på användarens dator och kan användas för att styra kontakten mellan webbläsaren och -servern. Användaren kan hindra användningen av kakor via webbläsarens inställningar.

13. Statistik över webbsidans användning

Statistik förs anonymt om webbsidornas användning med hjälp av loggdata och kakor. Användares personuppgifter kopplas inte ihop med besöksstatistiken.

Policy för kakor och personlig integritet

Personuppgifter hanteras av msonic Oy (FO-nummer: 2282893-3) och vi strävar efter att säkerställa ditt integritetsskydd då nu använder våra tjänster.

 

Användning av uppgifter

Vi samlar personliga uppgifter på nätet endast då du lämnar dina uppgifter till oss via kontakt- eller deltagarformulär eller ditt uttryckliga medgivande till det. I anslutning till formulär samlar vi in ditt namn, företaget du representerar, ditt telefonnummer och e-postadress eller en del av dessa uppgifter. Vi använder uppgifterna i vår marknadsföring och i utvecklingen av våra produkter och tjänster. Dina uppgifter säljs eller överlåts aldrig till tredje part.

Kakor

Denna webbsida använder kakor. En kaka är en liten enkel textfil som webbsidan skickar och lagrar på din dator, smartphone eller surfplatta.

 

Sociala medier-kakor

Vi använder kakor som skapas av sociala medier, så att du enklare kan gilla eller dela vårt innehåll.

 

Kakorna kommer från:

Facebook – Privacy Policy

LinkedIn – Privacy Policy

Instagram – Privacy Policy

Integritetsskyddet varierar mellan olika sociala medier. I dessa sociala medier kan du ändra integritetsinställningarna i deras egna tjänster.

 

Analys- eller uppföljningskakor

För analys av webbplatsens användning använder vi Google Analytics-tjänsten, son tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade förstapartskakor. De hjälper till att analysera webbsidans användning, och dessa kan inte läsas från andra webbidentiteter.

Läs Googles policy för integritetsskydd på https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Du kan hindra användningen av Google Analytics via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Länkar

När du besöker webbplatsen kan du styras till andra webbsidor, där insamlade uppgifter är utom vår kontroll. Målsidans integritetspolicy bestämmer vilka uppgifter som samlas där och hur de används.

Rättelse av uppgifter

Vi kommer att meddela dig om alla förändringar gällande användningen av personuppgifter i den här integritetspolicyn. Med stöd av personuppgiftslagen har du rätt till information om vilka personuppgifter som har samlats om dig. Om du upptäcker felaktiga eller vilseledande uppgifter om dig, har du rätt att begära rättning eller borttagning av dem. Du kan när som helst förbjuda användningen av dina uppgifter eller ta tillbaka ditt medgivande genom att kontakta oss på: markkinointi@msonic.fi.